/
۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۲

حضور گروه مپنا در نشست‌های تخصصی نخستین همایش و نمایشگاه پتروکم

نشست تخصصی «تکنولوژی نوین تصفیه آب، پساب و پسماند» در ایران پتروکم با حضور گروه مپنا برگزار شد.
..
کد خبر : ۵۹۸۲۹

به گزارش نبض نفت در حاشیه نمایشگاه و همایش ایران پتروکم نشست تخصصی «تکنولوژی نوین تصفیه آب، پساب و پسماند»  با حضور گروه مپنا برگزار شد. 

مهمترین چالشهای تصفیه آب، پساب و پسماند در نشست تخصصی «تکنولوژی نوین تصفیه آب، پساب و پسماند» مورد بررسی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس دست یاری خود را برای رفع این چالش بهسوی شرکتهای دانشبنیان دراز کرد.

به گزارش ستاد خبری رویداد بینالمللی ایرانپتروکم، نشست تخصصی «تکنولوژی نوین تصفیه آب، پساب و پسماند» در دومین روز نخستین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایرانپتروکم ۱۴۰۲ برگزار شد و شرکتهای دانشبنیان به ارائه راهکارهای خود در این زمینه پرداختند.

ضرورت همراهی و همکاری شرکتهای دانشبنیان برای تصفیه آب مدیر بهداشت، ایمنی، محیطزیست و پدافند غیرعامل (HSE) شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با بیان اینکه پساب بهعنوان یکی از مکانیزمهای بازچرخانی آب اهمیت فراوانی دارد، اظهار داشت: سالها موضوع تصفیه آب، پساب و پسماند در دو منطقه عسلویه و ماهشهر مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما هنوز راهحل مشخصی در این زمینه پیدا نکردیم.

محمدعلی خادمیان تصفیه آب، پساب و پسماند را از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه دانست و افزود: شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس از هر ایدهای برای این موضوع استقبال و از آن حمایت میکند و خوشحال میشویم همکاری و همراهی شرکتهای دانشبنیان را در این زمینه داشته باشیم.
فعالیت مپنا برای تصفیه آب مدیر هماهنگیهای تولید گروه مپنا در این نشست تخصصی با اشاره به اینکه گروه مپنا مجموعهای صنعتی است که حدود ۷۰ شرکت زیرمجموعه دارد، اظهار داشت: این شرکت در زمینه مهندسی، احداث و توسعه نیروگاههای حرارتی، نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر، تأسیسات تولید همزمان برق و حرارت، اجرا و توسعه پروژههای نفت و گاز در خشکی و دریا و... در چارچوب انواع روشهای قراردادی و سرمایهگذاری فعالیت میکند.

سعید فرجی، با بیان اینکه بیش از ۷۵ درصد ظرفیت اسمی برق کشور از سوی شرکت مپنا تأمین میشود، افزود: شرکت مپنا باتکیهبر تجربیات چشمگیر در عرصه پروژههای نیروگاهی کشور و اجرای پروژههای بزرگ و موفق ملی در سطح کشور، در صنعت نفت و گاز نیز حضور پیدا کرده و ظرفیت بالایی در این بخش دارد.

مدیر هماهنگیهای تولید گروه مپنا از پروژه شوریجه، حضور در کنسرسیوم اجرای فازهای ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی بهعنوان برخی از پروژههای نفتی این شرکت نام برد و در زمینه تصفیه پساب افزود: این گروه باتوجهبه رسالت اجتماعی و دغدغههایی که در حوزه مسائل کلان ملی دارد باتکیهبر توانمندیها و دانش متخصصان داخلی در سرمایهگذاری، مهندسی، ساخت، اجرا و بهرهبرداری از پروژههای آبشیرینکنهای حرارتی و غشایی و همچنین تصفیهخانه تکمیلی پساب جهت استفاده مجدد از آب ورود کرده است.
فرجی با بیان اینکه پسابهای بهداشتی و صنعتی که بهعنوان یکی از منابع مهم آب غیرمتعارف شناخته میشود، قابل تصفیه و استفاده در کشاورزی و صنعت است، تصریح کرد: طبق ماده ۳۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت مکلف است تا تمهیدات لازم را جهت افزایش حداقل ۲۵ درصد پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور انجام دهد. همچنین واگذاری پساب به سرمایهگذار و یا فروش پساب بهعنوان روشهای تأمین مالی در برنامه پیشبینی شده است.
وی با یادآوری اینکه شرکت مپنا بویلر در راستای اهداف این گروه فعالیت خود را در زمینه طراحی، تأمین و ساخت انواع سیستمهای آبشیرینکن و تصفیه آب در صنایع مختلف آغاز کرده، خاطرنشان کرد: سیستمهای آبشیرینکن غشایی آب دریا (SWRO) و آب لبشور (BWRO)، بازیابی آب بلودان بویلرها، سیستمهای (ZLD) Zero liquid discharge برخی محصولات این گروه است.


باید یک مرکز، برای تصفیه پساب تصمیم گیرنده باشد
مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس با تاکید بر اینکه باید یک مرکز، برای تصفیه پساب تصمیم گیرنده باشد، اظهار داشت: پراکندگیِ مراکز تصمیم گیرنده در خصوص تصفیه پسابهای صنعتی کار را دشوار کرده است علی زال خانی در خصوص آینده پسابهای صنعتی گفت: درگذشته یک مجموعه برای تصفیه پسابهای صنعتی تصمیمگیری میکرد و غایت و هدف نهایی را مشخص میکرد؛ اما اکنون چندین تصمیم با هدفهای مختلف اتخاذ میشود که این امر کار را با مشکل مواجه میکند.وی افزود: تخلیه و راهسازی هر گونه پساب به آبهای آزاد توسط صنایع و مجموعههای تولیدی صنایع پتروشیمی علاوه بر بهوجودآمدن مشکلات زیستمحیطی، هزینههای سنگینی نیز برعهده آنها میگذارد، بدین ترتیب انجام تصفیه پسابهای صنعتی و باز مصرف آن یکی از بهترین اعمالی است که میتواند صورت پذیرد. مدیرعامل فجر انرژی خلیج فارس خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگر پساب در زمرهٔ پسابهای Low TDS دستهبندی شود با روشهای متداول فعلی همچون تصفیه با میکروارگانیسمها، روش تصفیه zld و روشهای دیگر قابل تصفیه است؛ اما همچنان برای تصفیه پسابهای HTDS(های تی دی اس) آلوده به مواد آلاینده پلی مرهای مهندسی و نوین نیاز به بهرهگیری از روشهای پیشرفته تصفیه پساب است، بهنحویکه بهای نهایی و هزینه خدمات تصفیه این پساب از منظر اقتصادی نیز قابلقبول و منطقی باشد.


شرکت آتیه پردازان شریف و تصفیه آب و پساب
بهشتی، مدیر بازاریابی شرکت آتیه پردازان شریف با بیان اینکه این شرکت متشکل از چندین شرکت تابعه از جمله شرکتهای دانشبنیان است که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است، اظهار داشت: مدیران این هلدینگ از زمان تأسیس، هدف خود را فعالیت در حوزههای آب و پساب صنعت نفت، گاز، انرژی، پتروشیمی، معدن و فولاد قرار دادند و با مشارکت فعالانه در مناقصات و تلاش برای اجرای پروژههای EPC، این هدف را دنبال کردند.
وی با بیان اینکه این هلدینگ با بهرهگیری از تیمی مجرب و متخصص در زمینه مشاورههای تخصصی، طراحی، ساخت و مونتاژ، مهندسی، تأمین، نصب و راهاندازی، راهبری و نگهداری کلیه سیستمهای تصفیهخانههای آب و فاضلاب و تجهیزات وابسته فعالیت میکند.
آماده رقابت با شرکتهای اروپایی هستیممدیر توسعه بازار شرکت طلایهداران صنعت فرآیند با بیان اینکه این شرکت در سال ۱۳۶۹ باهدف طراحی، ساخت و راهاندازی صنایع مشتمل بر صنایع شیمیایی، نفت، معدنی، دارویی و غذایی فعالیت خود را آغاز کرد و یک شرکت کاملاً خصوصی است، اظهار کرد: کیفیت محصول و خدمات این شرکت موجب حضور مستمر در پروژههای جاری کشور بوده و پشتیبانی طرحهای اجرا شده نیز به اعتبار این شرکت افزوده است.
مسعود علیزاده با اشاره به اینکه شرکت طلایهداران صنعت فرآیند باتکیهبر دانش فنی و فناوری روز و همچنین ارتباطات مستمر و گسترده با شرکتهای معتبر جهانی در زمینه تصفیه آب و پساب اقدام به ارائه راهحلهای مناسب از نظر فنی، اقتصادی کرده، افزود: این شرکت با بهکارگیری فناوری FCEC ZLD اقدام به تصفیه آبهای فوق شور و نیز پسابهای با آلودگی بالا کرده است و در این زمینه آمادگی رقابت با شرکتهای اروپایی را داریم.


بزرگترین تولیدکننده و تأمینکنندهٔ پلی آلومینیوم کلراید
رؤیا دهقانی، رئیس هیئتمدیره شرکت توسعه انرژی مهرآٰراد بهعنوان آخرین سخنران این نشست تخصصی اظهار داشت: شرکت توسعه انرژی مهرآراد در سال ۸۴ تأسیس شد و از بدو تأسیس، فعالیت خود را بهعنوان پیمانکار در بخشهای مختلف مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرا آغاز کرد.
وی با بیان اینکه این شرکت با کسب تجارب توانایی اجرای پروژههای بزرگ از مرحله مهندسی تا مرحله راهاندازی و تحویل به کارفرما و ارائه خدمات پس از فروش را دارد، افزود: شرکت توسعه انرژی مهرآراد بزرگترین تولیدکننده و تأمینکنندهٔ پلی آلومینیوم کلراید (PAC) در پنج گرید مختلف برای مصرف در تصفیه فاضلاب، تصفیه آب صنعتی، صنعت کاغذسازی، محصولات آرایشی، حفاری و ... است.
رئیس هیئتمدیره شرکت توسعه انرژی مهرآٰراد عمدهترین مزایای پلی آلومینیوم کلراید را قابلیت استفاده در دامنههای بسیار وسیعتری از کدورت و دمای آب، تولید کمتر لجن، بالاتر بودن تراکم و چگالی لجن تولیدی، پایینتر بودن مقدار باقیمانده آلومینیوم در آب شرب و کمتر بودن مقدار مصرف بهازای هر لیتر آب عنوان کرد.
نخستین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایرانپتروکم با شعار حمایت از تولید دانشبنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پترو پالایش به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس از ۲۴ تا ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۲ در مرکز بینالمللی همایشهای و نمایشگاههای جزیره کیش دایر است.

مطالب پیشنهادی
منتخب سردبیر