نفت پلاس

/
نفت

ماجرای فاجعه نشت نفتی شرکت کشتیرانی اکسون والدز چه بود؟

پوشش رسانه‌ای وسیع از فاجعه نشت نفتی شرکت کشتیرانی اکسون والدز به عنوان بزرگترین نشت نفت در جهان در کتاب برجسته‌سازي رسانه‌ها به صورت ویژه بررسی شده است.
موضوع

بررسی تاثیر روش تدریس فعال بر یادگیری دانش آموزان

یکی از دبیران شاغل در شهر مشهد تاثیر روش تدریس فعال بر یادگیری دانش آموزان را در یک مقاله پژوهشی بررسی کرده که مطالعه آن خالی از لطف نیست.